historien

sådan är den…kafkavärlden

citerat

poliscitat680-4

klicka bilder

polis20130313-1polis20130313-2polis20130313-3polis20130318-1polis20130318-22

och ska nu ytterligare citeras i samma sak med anledning
av pågående 5D-analys och tillhörande sk gula gnuttor.
Ett nytt försök således att under polisens citerade motto
”Ljus och öppenhet enda räddning”…mota Olle i grind.

citat#1 (första bilden i raden ovan)
”Alf anmäler via e-brev på nytt kommunledningen i Österåker
för förberedelse till brott. Ett litet utdrag ur e-brevet
till förundersökning och åtal avseende förberedelse av brott,
anmäls på nytt kommunledningen i Österåker, med samverkande.
L
änkar till fjolårets motsvarande anmälan
https://dokubank26.wordpress.com/forberedelse-av-brott/
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/07/polisbekr20120731.jpg

kommentar
Polisen bekräftar sin kännedom om fjolårets anmälan, vilket är bra.
Mindre bra är avsaknaden av uppgift(er) om fortskridandet av fjolårets anmälan/utredning. Såvida utredningen inte har ”kört fast”.
Fast då borde något ha sagts om när utredningen körde fast, varför den kört fast, och så vidare.

citat#2 (andra bilden)
”Målsägande är INTE tillfrågad om han/hon vill bli underrättad om
beslut enligt 13b § förundersökningskungörelsen (1947:948) FUK.
Målsägande tillfrågas om beslut  enligt 13b §  FUK enligt följande: Anmälan inkom med e-post”

kommentar
Obegripligt för tillfället. Får höra närmare vad Polisen menar.

citat#3 (tredje bilden)
”Upptäcker uppgiftslämnaren felaktigheter i lämnade uppgifter
äger denne rätt att påkalla rättelse av polismyndigheten”

kommentar
påkallar polismyndighetens omedelbara rättelse angående
uppgiften (andra bilden)
”Kontakt önskas INTE med brottsofferstödjande verksamhet/organisation”
eftersom motsatsen gäller, som Polisen redan vet. Vilket framgick
redan vid fjolårets anmälan av kommunledningen i Österåker…och av den aktuella. Jfr inledningen av anmälan den 12 mars 2013

denna ’kombiskrift’ har upprättats på grund av
– behovet av rättsväsendets akuta ingripande i det här fallet
– fortsatta dataintrång, sabotage och ofredanden på Internet
– Hyresnämndens, enligt Österåkers kommun, deadline 18 mars 2013 och nämndens speciella juridiska roll i sammanhanget.
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/anmalan20130312/

citat#4 (tredje bilden)
”Uppgifter om handläggande polismyndighet och enhet, handläggare,  brottsrubricering, brottsplats samt vidhängande kodifiering kan förändras av polismyndigheten”

kommentar
Det är bra. Då brottsutredningen därmed kan ske utan misstankar
om jäv och obehörig påverkan från kommunledningen i Österåker (länkrepris)
https://dokubank26.wordpress.com/forberedelse-av-brott/

citat#5 (första bilden)
”Målsägaren skickar ett långt e-brev med många olika rubriker”

kommentar
I polisens uppgift ingår objektiv, saklig och relevant utövning av tjänst. Och följer därför frågan vari relevansen består i tjänsteanteckningen ovan? Om Polisen inte objektivt och sakligt syftar på det ofrånkomliga med ”ett långt e-brev med många olika rubriker” i ett ärende som detta.
Får höra närmare om vad som menas, även i den delen.
https://dokubank26.wordpress.com/12000-dagar/

citat#6 (första bilden)
”Brottsrubricering uppskjuten i avvaktan på utredning”

kommentar
Positivt (bokstavs)tolkat pågår någon form av rättsutredande verksamhet i det här fallet. Låt vara uppskjuten och avvaktande men, som det får förstås, ändå pågående. Ett stort framsteg mot den samlade bakgrunden. Inte minst mot bakgrund av påminnelsen om påminnelser hos åklagarmyndigheten den 19 november 2002:
http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/aklagarmyndigheten-2002-11-19/

citat#7 (första bilden)
”E-brev skickas till handläggande distrikt via GW”

kommentar
Handläggande distrikt är enligt polisens uppgift den 13 mars 2013 Roslagspolisen, Täby. Det vill säga Roslagens polismästardistrikt.
Vilket förvånar, då Polisen samma dag, 2013-03-13, citerar fjolårets anmälan av kommunledningen i Österåker.
Samma anmälan där särskilt och uttryckligt yrkades
”att detta ärende utreds hos annat PMD inom Stockholms län”
eftersom
”Österåker sorterar under Roslagens polismästardistrikt
och är i det distriktet en av polisnämndens ledamöter
Michaela Fletcher-Sjöman.
Vilket riskerar uppkomst av jäv, om saken handläggs hos denna polismyndighet”
 (länkrepriser)
https://dokubank26.wordpress.com/forberedelse-av-brott/
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/07/polisbekr20120731.jpg

citat#8 (femte bilden)
”Alf inkommer via e-brev med ytterligare åsikter om Österåkers kommun. Han har skickat sitt e-brev till 44 stycken mottagare” 

kommentar
först en delvisrepris av kommentar#5 ovan. Med fråga om vari relevansen består avseende skrivningen:
”Han har skickat sitt e-brev till 44 stycken mottagare”
Samtidigt kan diskuteras objektiviteten, sakligheten och relevansen
hos texten:
”inkommer med ytterligare åsikter om Österåkers kommun”
som, enligt min mening, mer uttrycker handläggarens åsikter om målsäganden än om saken som sådan. Det var och är f.ö. inte ”Österåkers kommun” som sådan saken/anmälan gäller, utan kommunledningen i Österåkers kommun.  I allt väsentligt olika saker.
Får, även här, höra närmare vad Polisen menar.

I såväl anmälan 12 mars (första bilden) som tilläggsanmälan 18 mars (femte bilden) har för övrigt förbisetts texten ”samtidigt anmäls dataintrång/datasabotage, uppdagat 5 mars 2013, vilket av allt att döma ska kopplas till dagens anmälan avseende förberedelse av brott”

Inte heller menade Polisen meningen nedan vara värd att citera (femte bilden; fortsättningen på den citerade/gulmarkerade texten)
”Då jag för övrigt varit sängbunden sedan mitten av förra veckan kvarstår de problem och handikapp som blev följd av datasabotaget den 5 mars och har dagens brev, liksom skriften den 12 mars, postats från en lånedator hos Åkersberga bibliotek”
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/anmalan20130318/

näst sist
ett par bilder som i huvudsak citerar sig själva.
A…berättar om arbetet med att återbörda det av tjänstemän hos Österåkers kommun stulna bevismaterialet i Högsta domstolens mögelskademål T4882-95.
Bilden tagen av observatören Erica Wallberg, den 19 april 2007.

B…visar de (enda) par skor jag ägde den 19 mars 2013.
Bilden tagen samma dag hos kyrkan i Åkersberga av f.d. diakonen Kenneth Flood, Österåker Östra Ryds församling.
I samband med kyrkans hjälp med ersättningsdator den 21 mars (med anledning av sabotaget den 5 mars, länkrepris
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/anmalan20130318/ )
ordnade Flood ett par begagnade men fullt gångbara skor från kyrkans insamling. Tack Någon, även för det. Och som perspektiv och jämförelse läs om kommunens hembesök/-inspektion den 9 december 2011.
Klicka bilder…

golv332-2skor332-2

eller direktlänkar (vid uppladdningsproblem)
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/07/stulnabevis1024.jpg
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/04/skor1842.jpg

sist
ett citat av statsministern och Täbysonen Fredrik Reinfeldt,
som också talar för sig självt. Klicka bild.

Åkersberga 3 april 2013
Alf Susaeg

rein680x440

Annonser

Written by susaeg

3 april, 2013 den 08:00

Publicerat i Uncategorized